සැබෑ නායකත්වය

"වඩා උතුම් කවරේ ද, කෑමට හිඳින තැනැත්තා ද, නැතහොත් සේවකයා ද?... එහෙත්, මම නම්, ඔබ මැද සේවකයා මෙ‍න් වෙමි." ශු. ලූක් 22:27

අති උතුම් ෆ‍්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම පියතුමන් විසින් සැබෑ සේවකත්වය පිළිබිඹු කරමින් සමාජ ආදර්ශයක් සැපයූ සොදුරු අවස්ථාවක්.

Add new comment

10 + 1 =