72 වන නිදහස් දින සැමරුම

 

දිනූ නිදහස රකින්නට නම්

කැපවෙමු ලක්මව නගන්නට

අපි අපිම...

72 වන නිදහස් දින සැමරුමේ වෙරිටාස් අපේ පැතුමයි !

Please like, comment & share...

#IndependenceDay | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

4 + 4 =