ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රී තුමාගේ සුභාශිංසනය

"88, 89 සමයේ රටේ පැවති අඳුරු තත්ත්වය පිළිබඳ දැනගැනීමට වෙරිටාස් උදව් වුණා." වෙරිටාස් ගුවන්විදුලියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රී තුමාගේ සුභාශිංසනය

Add new comment

10 + 10 =