රවින්ද්‍ර රන්දෙණිය මහත්මා පැවැත්වූ දේශනය...

කොළඹ කලාපීය විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගමයේ ”තීව‍්‍ර” රියැලිටි ප‍්‍රසංගයේ ආරාධිත අමුත්තා වන රවින්ද්‍ර රන්දෙණිය මහත්මා පැවැත්වූ දේශනය...

 

Please like, comment & share...

#RavindraRandeniya | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

4 + 15 =