නිකසල පුරවරක ගාලු පුර ඇරඹුම 2019

ගාල්ලේ රන්වන් වෙරළ තීර පිරිසිඳු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ගාල්ලේ රන්වන් වෙරළ තීර පිරිසිඳු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට රදගුරු හිමිපාණන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක් විය.

Add new comment

4 + 13 =