සොබාදහම කොහොමද මිනිසා සහ දෙවිඳුන් ළං කරන්නේ?

සොබාදහම කොහොමද මිනිසා සහ දෙවිඳුන් ළං කරන්නේ?

මරිය දිය දැහැන, තේවත්ත අපේ බැසිලිකාවට සහ ලූර්දු වන්දනා පුදබිමට චාරිකාවක්...

#TheBasilicaofOurLadyofLanka | #ThewattaBasilica

#Nature | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

4 + 1 =