ස්වාල්බාඩ් ගෝලීය බීජ සුරක්ෂිතාගාරය

 

නෝර්වේ රාජ්‍යයේ කන්දක් හාරා සාදා තිබෙන බීජ සංරක්ෂණාගාරය බලන්න යමු...

Add new comment

7 + 6 =