මිහිතලයට මොහොතක්

 

ඉංග්‍රීසියෙන් Shark යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන "මෝර" මත්ස්‍යයා පිළිබඳවයි අද මිහිතලයට මොහොතක් තුළින් ඔබගේ ඥාන කෝෂය පුළුල් කරනු ලබන්නේ...

Add new comment

5 + 3 =