බෙත්ලෙහෙම වටා ගවේෂණයක්... 03 වන කොටස

බෙත්ලෙහෙම වටා ගවේෂණයක්...03 වන කොටස
ශුද්ධ වූ ජුසේ මුනිඳුන් ජීවත් වූ ස්ථානය.

Add new comment

11 + 3 =