බෙත්ලෙහෙම වටා ගවේෂණයක් - 02 කොටස

බෙත්ලෙහෙම වටා ගවේෂණයක් - 02 කොටස
ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ගේ මරණයෙන් පසු මරිමවුන් ජීවත් වූ සහ ස්වාර්ගාරෝපණය වූ ස්ථානය...

Add new comment

5 + 8 =