පහන් ටැඹ - පස්වන කොටස

D4 න්‍යාය යනු?

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit #mortivationalquotes #aims

Add new comment

2 + 7 =