දවසේ සිතුවිලි

සතුට යනු සූදානම් කර ගත හැකි දෙයක් නොවේ. එය පැමිණෙන්නේ ඔබේම ක්‍රියාවන් මගිනි
- දලයි ලාමා -

Add new comment

2 + 1 =