දවසේ සිතුවිලි

ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම අද්විතීය බව සැමවිටම මතක තබා ගන්න, අනිත් සියල්ලන් වාගේ

- මාග්‍රට් මීඩ් -

Add new comment

5 + 2 =