දවසේ සිතුවිලි

මට සුළඟේ දිශාව වෙනස් කළ නොහැක, නමුත් මට මගේ ගමනාන්තයට ළඟා වීමට මගේ රුවල් සකස් කළ හැකිය
- ජිමී ඩීන් -

Add new comment

13 + 0 =