දවසේ සිතුවිලි

නායකයින්ට ඔබේ ජීවිතය අසාර්ථක වීමට ඉඩ දිය හැකි නමුත් ඔබේ ජීවිතය අසාර්ථක වීමට ඔබ ඔබටම ඉඩ නොදෙන්න
- ස්ටැන්ලි මැක්ක්‍රිස්ටල් -

Add new comment

1 + 3 =