දවසේ සිතුවිලි

වෙනත් ඉලක්කයක් තැබීමට හෝ නව සිහිනයක් දැකීමට ඔබ කිසි විටෙකත් වයසින් වැඩි නොවේ
- මලාලා යූසුෆ්සායි -

Add new comment

1 + 2 =