දවසේ සිතුවිලි

දක්ෂතාවය වෙනත් කිසිවෙකුට පහර දිය නොහැකි ඉලක්කයකට පහර දෙයි

- ආතර් ෂොපන්හෝවර් -

 

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #motivatioonalthoughts #inspiration

Add new comment

2 + 12 =