ඔබේ දක්‍ෂතාවය දෙවියන් ඔබට දුන් දායාදයකි. ඔබ එයින් කරන සියලු දෙය දෙවියන් වහන්සේට නැවත ලබා දෙන තෑග්ගකි.

Add new comment

19 + 0 =