එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයට සිදු වූ බරපතල හානියෙන් පසුව දැන් මොකද වෙන්නේ???

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයට සිදු වූ බරපතල හානියෙන් පසුව දැන් මොකද වෙන්නේ???
ඉදිරිපත් කිරීම මුතුරාජවෙල සුරැකීමේ අගරදගුරු කමිටුවේ සභාපති,දිනූෂ නානායක්කාර මහතා.

Add new comment

1 + 1 =