2021 මාර්තු 23

සෑම වසරකම මාර්තු 23 වන දින එක්සත් ජාතින්ගේ සවිධානය විසින් විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ ලෝක කාලගුණ විද්‍යා දිනය සමරණු ලබයි. මෙම වසරේ තේමාව ලෙස ගෙන ඇත්තේ, "සාගරය,අප දේශගුණය සහ කාලගුණය." යන්නයි.

#unodays #WorldMeteorologicalDay #Climate #Ocean #RVASinhala

Add new comment

6 + 5 =