2020 මහා මැතිවරණය පිළිබදව අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ පණිවුඩය...

2020 මහා මැතිවරණය පිළිබදව අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ පණිවුඩය...

#RVASinhala | #RadioVeritasAsia

#RVANews

#MalcomeCardinalRanjith

Add new comment

1 + 0 =