සැප්තැම්බර් 08 වන බදාදා දින අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින් පවත්වන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව...

පාස්කු ප්‍රහාරයේ විමර්ශන කටයුතුවල වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ

ඔබ දැනුවත් කිරීම සඳහා කොළඹ අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින්

සැප්තැම්බර් 08 වන බදාදා දින දහවල් 1.00 ට පවත්වන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව...
( සංස්කරණය නොකළ )

Add new comment

9 + 5 =