සමාජ මාධ්‍යයන් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරිම සදහා ඔබගේ සහය අප වෙත ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

මා දායාබර සොයුරු සොයුරිය, රේඩියෝ වෙරිටාස් මගින් පවත්වාගෙන යන Facebook,YouTube,Instagram,Web Page,Play Store App සහ twitter යන සමාජ මාධ්‍යයන් ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරිම සදහා ඔබගේ සහය අප වෙත ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

මේ post එක share කර ගන්න. ස්තූතියි! ජේසු පිහිටයි!

 

Add new comment

6 + 5 =