ශු. සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ  ප්‍රතිමාව රැගත් පෙරහැර දෙවන වතාවටත්

ශු. සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ  ප්‍රතිමාව රැගත් පෙරහැර දෙවන වතාවටත්

කඳාන ශුද්ධවු සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ සිද්ධස්ථානයේ, ශු. සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ  ප්‍රතිමාව රැගත් පෙරහැර දෙවන වතාවටත්   ඉකුත් ජනවාරි මස 08 වැනිදා වීදි සංචාරය කරන ලදි

2022 වාර්ෂික මංගල්‍යයට පෙර මුළු ග්‍රාමයටම ශුද්ධවු සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ මැදිහත් කම තුල දේවාශිර්වාදය පතමින් මෙය සංවිධානය කර තිබුණි. 

සිද්ධස්ථාන භාර පියතුමන් සහ සහයක පියතුමන්ගේ මඟපෙන්වීම ඇතිව ශු. සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ  ප්‍රතිමාව රැගත් පෙරහැර ඉතාමත් සාර්ථකව  සංවිධානය කර තිබුණි.

ශු. සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ  ප්‍රතිමාව රැගත් පෙරහැර ග්‍රාමය වටා  ගමන් කරවන විට මග දෙපස රැස්වූ සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ මැදහත්කම ඉල්ලමින් තම යැදුම් දෙවිපියාණන්ට ඔප්පු කරන ලදී.

#St.SebastianChurchKandana #RVASinhala #News

Add new comment

2 + 11 =