වෙරිටාස් වසන්ත කුමරා සහ කුමරිය 2023 තරඟය ඇරඹුණා...

අපගේ වෙරිටාස් පිටුව like කර මෙම  තරඟකරුවන්ට ඔබගේ ප්‍රතිචාර (Likes, Comments, Shares) ලබා දී  මේ වසරේ online "වෙරිටාස් වසන්ත කුමරා සහ  කුමරිය" තෝරාගැනීමට වෙරිටාස් ලබැඳි ඔබත් අප සමගින් සමගින් අත්වැල් බැඳගන්න.

https://bit.ly/3yzVzTi සහ https://bit.ly/3LnbRqf වෙත පිවිස ඔබේ මනාප ලබා දෙන්න.
 

#VVKK2023 #RVASinhala 
#WasanthaAuruduKumaraKumariya
 

Add new comment

16 + 2 =