වෙරිටාස් පුවත්

සත්‍යයේ හඬ අවදි කරන වෙරිටාස් ප්‍රවෘත්ති විකාශය

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit

Add new comment

3 + 15 =