වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා ඊයේ (ජූලි 18) දින පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කතෝලික සභාව වෙනුවෙන් ගරු සිරිල් ගාමිණි ප්‍රනාන්දු පියතුමා සිදු කළ පැහැදිළි කිරීම.

වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා ඊයේ (ජූලි 18) දින පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කතෝලික සභාව වෙනුවෙන් ගරු සිරිල් ගාමිණි ප්‍රනාන්දු පියතුමා සිදු කළ පැහැදිළි කිරීම.
2022.07.19
(සංස්කරණය නොකළ) 

#RanilWickramasinghe #EasterAttack #RVASinhala #RVANews

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

13 + 4 =