ලෝක දියවැඩියා දිනය - නොවැම්බර් 14

ලෝක දියවැඩියා දිනය - නොවැම්බර් 14

2006 දෙසැම්බර් 20 වැනි දින එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නොවැම්බර් 14 ලෝක දියවැඩියා දිනය ලෙස නම් කිරීමට යෝජනාවක් සම්මත කළේය. දියවැඩියා රෝගය, එය වැලැක්වීම සහ සංකූලතා සහ රෝගී පුද්ගලයින්ට අවශ්‍ය සත්කාර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම මෙම අවස්ථාවෙහි අරමුණ විය. විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය ජනතාව සහ මාධ්‍ය අතර රෝගය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි කිරීමට රජයන්, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර දිරිමත් කරනු ලැබේ. ලෝක දියවැඩියා දිනය මුලින්ම සමරනු ලැබුවේ 2007 නොවැම්බර් 14 වන දින වන අතර එය වාර්ෂිකව සමරනු ලැබේ.

#WorldDiabetesDay #UNDates #RVASinhala

Add new comment

2 + 18 =