මිහිතල දිනය අප්‍රියෙල් 22

මිහිතල දිනය අප්‍රියෙල් 22

සෙනෙට් සභික ගේල්ඩ් නෙල්සන් විසින් ආරම්භ කරන ලද මිහිතල දිනය

1970 දී ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන ලද්දේ පරිසර විද්‍යාව හා පෘථිවියේ ජීවයට ඇති ගෞරවය

ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම

වාතය, ජලය සහ පාංශු දූෂණය පිළිබඳ වැඩෙන ගැටලු පිළිබඳව

දැනුවත් කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා ය.

 

Add new comment

1 + 5 =