මැයි 03 ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දිනය

මැයි 03
ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දිනය
ස්වාධීන හා බහුත්වවාදී අප්‍රිකානු  මාධ්‍යක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රති out ලයක් ලෙස 1993 දෙසැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් ලෝක මාධ්‍ය නිදහස් දිනය පිහිටුවන ලදී. මෙම සම්මන්ත්‍රණය නැමීබියාවේ 1991 දී පැවැත්වුණු අතර ස්වාධීන හා බහුත්ව මාධ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වින්ඩ්හෝක් ප්‍රකාශය සම්මත කිරීමට හේතු විය.

Add new comment

3 + 10 =