මාර්තු 23 වන දින,ලෝක ක්ෂය රෝග දිනය

මාර්තු 23 වන දින,ලෝක ක්ෂය රෝග දිනය
තේමාව-‘ඔරලෝසුව ටික් හඬ නගයි.'

#UNODays #WorldTuberculosisDay #RVASinhala

Add new comment

16 + 4 =