මාතර අප ස්වාමිදූගේ ජාතික සිද්ධස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යය 2021

සැප්තැම්බර් 05 සිට 11 දක්වා ප.ව. 5.00ට සියලුම නුවාන දිව්‍ය පූජාවන් සහ සන්ධ්‍යා මෙහෙය Galle Diocese ෆේස්බුක් පිටුව ඔස්සේ සහ සැප්තැම්බර් 12  පෙ.ව. 8.00ට මංගල්‍ය මහා දිව්‍ය පූජා යාගය ජාතික රූපවාහිනී නේත්‍රා නාලිකාව ඔස්සේ බලාපොරොත්තු වන්න.

Add new comment

3 + 7 =