මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතාගේ ලිපියට කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රතිචාරය...

මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතාගේ ලිපියට කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රතිචාරය...
ගරු.සිරිල් ගාමිණී පියතුමා

Add new comment

2 + 5 =