පැවති කලබළකාරී වාතාවරණය පිළිබඳ කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ පණිවුඩය

ඊයේ මැයි 09 සඳුදා අරලිය ගහ මන්දීරය,ගාලු මුවදොර සහ

දිවයිනේ බොහෝ තැන් වල පැවති කලබළකාරී වාතාවරණය පිළිබඳ

කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ පණිවුඩය

 

Add new comment

3 + 1 =