පැවති කලබළකාරී වාතාවරණය පිළිබඳ ඕමල්පේ සෝභිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේ ගේ පණිවුඩය

ඊයේ මැයි 09 සඳුදා අරලිය ගහ මන්දීරය,ගාලු මුවදොර සහ දිවයිනේ බොහෝ තැන් වල පැවති

කලබළකාරී වාතාවරණය පිළිබඳ ඕමල්පේ සෝභිත නායක හිමිපාණන් වහන්සේ ගේ පණිවුඩය

Add new comment

9 + 1 =