පාස්කු දින ප‍්‍රහාරයේ අනුස්මරණ දින වෙනුවෙන් කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ පණිවුඩය

පාස්කු දින ප‍්‍රහාරයේ අනුස්මරණ දින වෙනුවෙන් අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ පණිවුඩය

Follow our page: https://www.facebook.com/RVASinhala/

 

#EasterAttack

#RVASinhala | #RadioVeritasAsia

#EasterBombAttack

Add new comment

10 + 3 =