පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය දින 1000 යි !

"සමිඳුනි,මාගේ මොරගැසීම ඔබවහන්සේ වෙත පැමිණේවා!"

ගීතාවලිය 119;169

පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරය දින 1000 යි !

දෙව් මව් පාමුල ජාතික යැදුම් මෙහෙය.

ජනවාරි 14 සිකුරාදා පෙ.ව.9.30 ට රාගම,තේවත්ත ලංකාවේ අප ස්වාමි දූ ගේ ජාතික බැසිලිකාවේදි.

ඔබ සැමට ආරාධනා...!

Add new comment

5 + 0 =