දිවි සැරිය නිමාකළ ඔබට පතනෙමු අපි මොක්සුව

සන්හිදෙන් සහ පින්සලෙන්
සොදුරු ළමා ලොව
විසිතුරු කළ
සිබිල් වෙත්තසිංහ
නම් වූ
කෘතහස්ත චිත‍්‍ර ශිල්පියනි,
ලේඛිකාවෙනි,
දිවි සැරිය නිමාකළ ඔබට
පතනෙමු අපි මොක්සුව!

Add new comment

2 + 15 =