ජාත්‍යන්තර සාම දිනය - සැප්තැම්බර් 21

ජාත්‍යන්තර සාම දිනය

සැප්තැම්බර් 21

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ආරම්භ වීමත් සමඟම එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවක් 1981 දී ජාත්‍යන්තර සාම දිනය ස්ථාපිත කළේය. ප්‍රථම සාම දිනය 1982 දී සමරනු ලැබූ අතර සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මස තුන්වන අඟහරුවාදා දින 2002 දක්වා සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් 21 වන දින ජාත්යන්තර සාම දිනය සඳහා වන ස්ථාවර දිනය බවට පත් විය. 2001 දී සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා සිට වාර්ෂිකව ජාත්‍යන්තර සාම දිනය පැවැත්විය යුතු බවට සභාව 2001 දී තීරණය කළේය. ජාත්‍යන්තර සාම දිනය සඳහා නිශ්චිත දිනයක් නියම කිරීමෙන් එම දිනය ගෝලීය සටන් විරාම දිනයක් ලෙස සැලකිය යුතු බව සභාව ප්‍රකාශ කළේය.

ජාත්‍යන්තර සාම දිනය ඇති කිරීමෙන් එක්සත් ජාතීන් ලොව පුරා සාමය සඳහා කැප වූ අතර මෙම අරමුණ සඳහා සහයෝගයෙන් වැඩ කරන ලෙස ජනතාව උනන්දු කළහ. එය ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර සෑම වසරකම මෙම දිනය සැමරීම හා සැමරීම සඳහා බොහෝ උත්සව සංවිධානය කෙරේ.

#undates #InternationalDayofPeace #rvasinhala

Add new comment

8 + 7 =