ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය - ඔක්තෝබර් 01 දින

ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය

1982 වයස්ගත වීම පිළිබඳ ලෝක සභාව විසින් සම්මත කරන ලද අතර පසුව එය අනුමත කරන ලද, වයසට යාම පිළිබඳ වියානා ජාත්‍යන්තර සැලැස්ම වැනි වැඩපිළිවෙළවල් අනුගමනය කරමින් 1990 දෙසැම්බර් 14 දින එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය ලෙස නම් කරන ලදී. සභාව විසින් වසර. ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය සැමරීම ප්‍රථම වරට 1991 ඔක්තෝබර් 1 දිනට යෙදුණි.

1991 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය එක්සත් ජාතීන්ගේ වැඩිහිටි පුද්ගලයින් සඳහා වූ මූලධර්ම සම්මත කළේය. 21 වන සියවසේදී ජනගහනය වයසට යාමේ අවස්ථා සහ අභියෝගයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා සහ සෑම වයස් කාණ්ඩයකම සමාජයක දියුණුව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා 2002 දී වයසට යෑම පිළිබඳ දෙවන ලෝක සභාව මැඩ්රිඩ් ජාත්‍යයන්තර ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සම්මත කළේය.

 

#InternationalDayofOlderPersons #UNdates #rvasinhala

Add new comment

1 + 5 =