ජපමාල පුදසුන.....

තවමත් නිම නොවුන වසංගතය සමගින් කරන සටන නිම වන්නට ඉඩ නොදෙමින් එළඹෙන ජපමාල මාසයේ දේව අම්මගේ සරණය පතමු....

ජපමාල පුදසුන.....

ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සම්මේලනයේ අනුශාසනව සහ මඟපෙන්වීම සමගින් ඔක්තෝම්බර් මාසය පුරාවට ජපමාල වන්දනා ගමනට සුදානම් වෙමු....

තේවත්තේ ලංකා අප ස්වාමිදුවගේ රැකවරණයත් මාතර මෑණියන් ගේ පහසත් මඩු මෑණියන් ගේ ආශ්චර්‍යයත් ලාංකීය කතෝලික සභාවේ ම දේවමෑණියන් ගේ ආදරයත් මුසු කරමින් ලක්දෙරණ පුරාවටම රදගුරු පදවි දොලසම ආවරණය වෙමින් අමතමින් භාෂා ත්‍රිත්වයන්ම එක් ලක් මෑණියන්ගේ දරුකැලක් විලසින් ජපමාලය දෝත දරාගෙන ඔසවමු අපේ හදවත් ජපමාල පුදසුන කරා...

ඔක්තෝම්බර් 2 වනදා සිට සෑම දිනකම සවස 7 සිට 8 දක්වා නිවසේ සිට ඔබත් එකතුවෙන්න යදින්න ජපමාලයේ ලක්මෑණියන් දිවයින පුරා

Add new comment

7 + 6 =