ගරු ගෝගෝනියස් නේසනායගම් පියතුමා සග සුව දිනයි.

යාපනය පදවියේ ජේෂ්ඨ පියතුමෙකු වන ගරු ගෝගෝනියස් නේසනායගම් පියතුමා සග සුව දිනයි.

#RIP | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

7 + 1 =