ගරු ගාමිණී සිල්වා නි.ම.නි. පියතුමා ස්වර්ගස්ථ වූ බව දන්වා සිටිමු. එතුන්ගේ ආත්මයට මොක් සුව ලැබේවා!

ගරු ගාමිණී සිල්වා නි.ම.නි. පියතුමා ස්වර්ගස්ථ වූ බව දන්වා සිටිමු. එතුන්ගේ ආත්මයට මොක් සුව ලැබේවා!
ස්වර්ගස්ථ වූ ගරු.ගාමිණී සිල්වා නි.ම.නි. පියතුමාගේ දේහය, අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා , අප්‍රේල් 07 වැනිදා දහවල් 12 තෙක්  , මට්ටක්කුලිය නිමල මරිය නිකායේ මූලස්ථානයේ තැන්පත් කර ඇත.
අනතුරුව මරදාන පාතිමා දේවස්ථානයේ දී හෙට -  අප්‍රේල් 07 වැනිදා ප.ව 2.00 ට දිව්‍ය පූජාව පැවැත්වීමට නියමිත අතර, බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේ දී අවසන් කටයුතු සිදුකෙරෙනු ඇත.

Add new comment

1 + 0 =