ගරු. අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමාගේ අවසාන කටයුතු කළුතර, කටුකුරුන්ද, සා. පිලිප්නේරි දෙව්මැදුරේ දී

ගරු. අර්නස්ට් පෝරුතොට පියතුමාගේ අවසාන කටයුතු කළුතර, කටුකුරුන්ද, සා. පිලිප්නේරි දෙව්මැදුරේ දී ඊයේ (18) සිදු කෙරිණි. සංඝයා වහන්සේලා, පියතුමන්ලා, මැති ඇමතිවරුන් සහ කලාකරුවන් ඇතුළු ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසක් උන්වහන්සේට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා මෙහි පැමිණ සිටියෝ ය.

Posted by Radio Veritas Asia - Sinhala on Friday, June 19, 2020

Add new comment

4 + 8 =