කොරෝනා පිළිබද කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ ප‍්‍රකාශය

 

කොරෝනා පිළිබද කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ ප‍්‍රකාශය..

Please like, comment & share...

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

 

Add new comment

8 + 3 =