කිතුදන පුබුදුවේ ආධ්‍යාත්මික අධ්‍යක්ෂක ගරු සිරි ඔස්කා අබේරත්න පියතුමන් (ස්වාමි තාත්තා) ස්වර්ගස්ථ වි ඇති බව සංවේගයෙන් දැනුම් දෙමු.

කිතුදන පුබුදුවේ ආධ්‍යාත්මික අධ්‍යක්ෂක ගරු සිරි ඔස්කා අබේරත්න පියතුමන් (ස්වාමි තාත්තා) ස්වර්ගස්ථ වි ඇති බව සංවේගයෙන් දැනුම් දෙමු.

ගිහි ජනතාව කිතුදන පුබුදුව හරහා ශුද්ධාත්ම මඟපෙන්වීමෙන් දෙවිඳුන් වෙත යොමුකරන්නට උන්වහන්සේ කළා වූ අමිල මෙහෙවර වෙනුවෙන් දෙවි පියාණන්ට තුති පුදමින්  විශේෂාකාරයෙන් උන්වහන්සේගේ ආත්මය වෙනුවෙන් යාච්ඤා කරමු 

#RVANews #kithudanapubuduwa #RVASinhala

Add new comment

9 + 2 =