කාර්මෙල් නිකායික පියවරුන්ගේ නව තාපසාරාමයට මුල් ගල තැබීම

ගාල්ල පදවියේ සේවයේ නියුතු කාර්මෙල් නිකායික පියවරුන්ගේ නව තාපසාරාමයට මුල් ගල තැබීම ගාල්ල පදවි එඬේරාණන් වන අතිඋතුම් රේමන් වික්‍රමසිංහ රදගුරු හිමිපාණන් අතින් ඊයේ (01) දින ඇල්පිටියේ දී සිදු කෙරිණ. මෙම ව්‍යාපෘතිය බාරව කටයුතු කරන්නේ, කාර්මෙල් නිකායික ගරු අරුන් රෙක්ස් පියතුමා යි. 

සටහන: ගාල්ල පදවිය

 

 

Posted by Radio Veritas Asia - Sinhala on Wednesday, September 2, 2020

Add new comment

3 + 5 =