කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ ප‍්‍රකාශය

RVA News

 

වහාම ක‍්‍රියාත්මකවන පරිදි දිව්‍ය පූජාවන් නැවැත්වේ...

කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ විශේෂ ප‍්‍රකාශය.

Please like, comment & share...

#RVANews | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

6 + 3 =