කාදිනල් තාග්ලේ හිමිපාණන්ට, ඉක්මන් සුවය පතමු!

කොරෝනා වසංගතයට ගොදුරු වී සිටින ආසියානු නිහතමානීත්වයේ පිළිබිඹුවක් වන පිලිපීනයේ කාදිනල් හිමිපාණන් වන අති උතුම් ලූවිස් ඇන්ටෝනියෝ තාග්ලේ හිමිපාණෙනි, ඔබට දෙවිදුන් තුළ ඉක්මන් සුවය පතමු!

Add new comment

4 + 2 =