කතෝලික පෞද්ගලික පාසල් සහ කතෝලික ජාත්‍යන්තර පාසල් ලබන සතියේ එනම් අප්‍රේල් 4 සිට 8 වන දින දක්වා නිවාඩු දී ඇත. 

බස්නාහිර පළාතේ සියලුම කතෝලික පෞද්ගලික පාසල් සහ කතෝලික ජාත්‍යන්තර පාසල් ලබන සතියේ එනම් අප්‍රේල් 4 සිට 8 වන දින දක්වා නිවාඩු දී ඇත. 

එනමුත් අදාළ ශ්‍රේණි සඳහා වාර විභාග කලින් සැලසුම් කළ ආකාරයට ම පැවැත් වේ. 

වැඩි විස්තර සඳහා පාසල්හි පරිපාලන අංශය විසින් දෙමාපියන් සම්බන්ධ කර ගනු ඇත. 

ගරු ගැමුණු ඩයස් පියතුමා (071 450 0040)
කතෝලික පුද්ගලික පාසල් සාමාන්‍යාධිකාරී පියතුමා

Add new comment

7 + 3 =